Mjölby Kyrkogårdar

Mjölby Kyrkogårdar ~ Skogskyrkogård i Linköpings Stift, Östergötland
~

Mjölby Kyrkogårdar

Intressant Gestaltning 
... på flera plan ...
Stark Skogskänsla i Skogskyrkogårdsdelen.
Exemplariskt Välskött.

~

⌘ Riksantikvarieämbetet om Skogskyrkogårdsdelen:

[ Denna mycket väl dokumenterade inventering är gjord år 2005. Här citeras därför endast Del 3. Vi fördjupning i övriga delar av rapporten följ länken här:  Kringlan.nu ]


DEL 3, SKOGSKYRKOGÅRDEN

Skogskyrkogården är belägen väster om den äldsta delen av nya kyrkogården och norr om 1951-års kyrkogård. Kyrkogårdsdelen består av två delar, den ursprungliga skogskyrkogården och de så kallade trädkvarteren, där kvarteren fått namn av olika trädslag.

Allmän karaktär

Terrängen består av högt uppvuxen tallskog med gräsmatta under. Genom skogsområdet löper ett flertal grusstigar eller asfalterade gångar som delar upp gräsmattorna i ett flertal olika avdelningar. På den äldsta delen av skogskyrkogården är flertalet vårdar geometriskt uppställda på gräsmattorna, medan de i de lite senare delarna följer vindlande linjer av planteringar av perenner eller låga häckar. Större delen av trädkvarteren är inte tagna i bruk, men i kvarteret Eken och den del av kvarteret Tallen som tagits i bruk är gravarna arrangerade i rundlar kring de stora träden. Gravvårdarna är genomgående små och naturliga gråstenar försedda med text är vanliga. Bland vårdarna förekommer också sådana i form av kvarnhjul eller trä och metallkors. Särskilt i trädkvarteren.

Omgärdning

Skogskvarteren ligger helt inbäddade i högt uppvuxen tallskog och omges av asfalterade gångar.

Ingångar

Kvarteren ansluter i sydväst till den nya delens huvudingång. Denna består av en dubbelgrind i smidesjärn mellan två fyrsidiga stolpar i röd granit. Grinden har enkla ornament i två nivåer. Till grinden hör också flankerande enkelgrindar i samma stil, vilka aldrig varit avsedda att öppna.

Vegetation

Gravkvarteret ligger i högt uppväxt, relativt gles tallskog. Underlaget består främst av gräs. Runt ändarna av de olika kvartersdelarna och längs med linjerna av gravstenar finns rabatter och planteringar. 

Gångsystem

Samtliga gångar är asfalterade. I det ursprungliga skogskvarteret finns ett system gångar vilket har ett nord-sydligt kors och en omgärdande ring som utgångspunkt. Till detta kommer mindre grusgångar som delar kvarteret i ytterligare flera mindre delar. I trädkvarteret finns en inre och en yttre ring av gångar med tre förbindelser mellan.

Gravvårdstyper

Av naturliga skäl är samtliga gravvårdar helt moderna. På den ursprungliga skogskyrkogården dominerar till största delen låga naturstenar i de flesta av kvarterets delar. I andra delar av kvarteret finns också mindre stående vårdar. Ett inslag av gravstenar i form av kvarnhjul finns också i båda delarna av skogskvarteret. Ett mindre inslag av trä och metallkors finns också. I trädkvarteren är endast en mycket liten del av gravplatserna upptagna, även här dominerar enkla naturstenar. Specialformer som kvarnhjul och träkors förkommer också liksom en egendesignad gravvård i form av en pelare med en liten rund sten på toppen. Bruket att lägga saker på gravarna har också börjat bli relativt utbrett, särskilt på barngravarna som ofta har leksaker liggande på graven. Här finns också hästsaker applicerade på en vuxen persons grav. Ett fåtal gravvårdar har titlar, sammanlagt 12 stycken. De uppvisar blandade yrken. 2 lokförare och 2 lantbrukare samt 1 vardera köpman, rektor, bagarmästare, arkitekt, forstmästare, apotekare samt bilskollärare.
Bland de relativt oansenliga gravvårdarna finns också den över Bernt Möller, mångårig ordförande i Mjölby hembygdsförening och utgivare av Mjölby kommuns hembygdsråds årsbok (register utgivningar 1980-2018 [pdf]) m m.

Byggnader

I anslutning till kvarteret ligger de på 1980-talet tillkomna kontors- och arbetslokalerna.

~

Gången mot Kapellet
~

Svenska Kyrkan ~ Folkungabygdens Pastorat skriver:

Mjölby nya kyrkogård består egentligen av en sammanslagning av flera olika anläggningar med helt olika karaktär. Den ursprungliga nya kyrkogården, 1951-års kyrkogård, Skogskyrkogården med skogskvarteret och trädkvarteren samt Egeby kyrkogård. Den nya kyrkogården ersatte den gamla kyrkogården vid kyrkan under slutet av 1800-talet och begravningar på den gamla upphörde helt under de första årtiondena på 1900- talet med undantag.

Gravtradition

På den ursprungliga kyrkogården har trots att en mycket stor del av de ursprungliga gravvårdarna bytts ut, men mycket av den ursprungliga strukturen bevarats. Till de historiskt viktiga gravstenarna bör de med titlar med anknytning till järnvägen framhållas. Flera olika titlar finns på gravstenarna som lokförare, lantbrukare, Mjölbybagarn och rektor för att nämna några. 

Följande gravskick finns på kyrkogården: 

  • Kistgravplats

Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 
Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

  • Askgravplats 

I en askgravplats gravsätts endast urnor med begränsad gravrätt avseende gravanordning, utsmyckning och skötsel (gravplatsen sköts av kyrkogårdsavdelningen).
Gravrättsinnehavaren har rätten att gravsätta upp till 2 urnor på gravplatsen och gravsättningen får ske i anhörigas närvaro. 
Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor. 
Krukväxter, utplanteringsväxter eller övrig utsmyckning får ej förekomma. Om sådana ändå placeras på gravplatsen tas de bort av kyrkogårdsförvaltningen. 

  • Minneslund

Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar. 

För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210

~

RAÄ 214 Fornlämning Järnåldersgravar


... från Bebyggelseregistret ~ Riksantikvarieämbetet:

Flera arkeologiska undersökningar är utförda på kyrkogården. I samband med utvidgningen 1950 undersöktes ett tidigare okänt gravfält med 25 gravare från förromersk järnålder, d v s tiden närmast före Kristi födelse (Lindahl 1961). Tjugo av gravarna undersöktes. Det var dels låga runda stensättningar, dels brandgropar med enklare överbyggnader. Bland fynden fanns en halsring i brons. Inför den förnyade utvidgningen 1970-71 genomfördes ytterligare undersökningar norr om den tidigare undersökta ytan (Nilsson 1971). Bland annat [blottlades,] undersöktes och restaurerades några gravar i detta sammanhang.

Se även:
  • Östergötlands Länsmuseum, KulturMiljöAvdelningen ~ Arkeologisk förundersökning Rapport 2005:89 ~ Stensättningen RAÄ 214 (pdf)
~

Den svenska skogskyrkogården - en bild från norr till söder / Stad & Land nr 136 / Maria Westerdahl nämner på sid 112 Mjölby Skogskyrkogård: “Bl a gravar i tallskog m. gräsmatta”


~


1958 restes korset på andaktsplatsen inne på 1951-års kyrkogård (Del 2).
✞ - Mjölby Kyrkogårdar

photo af Lennarrrt.xyz

~

SkogskyrkogardarSkogskyrkogardar


created by: MrZ @ Mellyrn.se
  Z

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar