Hovshaga Begravningsplats ~ Växjö Skogskyrkogård:2

Hovshaga Begravningsplats ~ Växjö Skogskyrkogård:2
hovshaga hovshaga

Skogskyrkogården

Sidans innehåll:
 • Ett bildspel...


 • Ett Fotoalbum...

 • Hovshaga Begravningsplats - Smålands museum rapport 2007:51 (pdf)


 • Kyrkogården: Begravningsplats eller rekreationsområde? – En fallstudie av två kyrkogårdar i Växjö kommun ~ Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU, af Frida Arnesson (pdf)


 • Hovshaga Begravningsplats - 1 Begravningsplats i Skogen...


 • Några Fakta om Hovshaga Begravningsplats


 • / &


 • Arkitekt Greger Dahlström


 • Google Maps visar dig till Hovshaga Begravningsplats

 • Hovshaga Begravningsplatsen @ Platsr.se • Hovshaga Begravningsplats - 1 Begravningsplats i Skogen...

  På 33-årsdagen besöker Svenska Skogskyrkogårdar.se Hovshaga Begravningsplats, den nya Skogskyrkogården i Växjö, som invigdes den 27 augusti 1983 av biskop Sven Lindegård. Detta jubileum uppmärksammades inte av Svenska Kyrkan i Växjö, så det var en näst intill folktom Begravingsplats den eftermiddag i sensommarvärme.
  Hovshaga Begravningsplats är en vacker plats, med stark skogskänsla. Intressanta detaljer är att man valt att införliva Domfällerör från Bronsåldern ~ Kulturminne i Växjö stad, fornlämning 126 ~ i Skogskyrkogården. Även att här finns Sveriges första kistkolumbarium som invigdes på begravingsplatsen i samband med 30-årsfirandet den 30 augusti 2013 (läs artikel på VäxjöSkolornasMusikkår.se 🔗. Det som dock väckt mitt intresse extra mycket på Hovshaga Bergravningsplats är att första numrerade kvarteret har Nr. 50, samt att jag ännu efter 2 års sökande inte kunna finna någon person eller något information som kan förklara detta.
  Svenska Skogskyrkogårdar.se rekommenderar ett besök på Hovshaga Begravningsplats, en mycket vacker plats idag på historisk mark som satt djupa avtryck i Sveriges (kyrk-)historia...

  Följ länken för att ta del av vad Landskapsarkitekt Maria Westerdahl skriver om Skogskyrkogårdar

  hovshaga ~ hovshaga ~ hovshaga
  (bild 2) Hovshaga Begravningsplats entré ~ ..... (bild 3) ...Minneslund... ~ hitta rätt (bild 4) 
  Några Fakta om Hovshaga Begravningsplats • från Svenska Kyrkan Växjö:
  Begravningsplatsen har ett naturskönt läge på en skogklädd sydvästsluttning i Växjös norra del. Den omfattar tjugo hektar och inom området finns bronsåldersgraven Domfällerör. Begravningsplatsen är störst av Växjös kyrkogårdar och invigdes 1983 av dåvarande biskopen, Sven Lindegård. Efter en arkitekttävling hade Greger Dahlström SAR fått kyrkofullmäktiges uppdrag att projektera begravningsplatsen med tillhörande byggnader. Hovshaga begravningsplatsen är en begravningsplats för flera religioner. Muslimer, katoliker och bahaier har egna gravkvarter på området. Gravkvarteren för kistor finns i den östra delen av begravningsplatsen, medan gravkvarteren för urnor ligger i den sydvästra. Gravfälten avskiljs med ljung som också är ett återkommande tema i kapellets konstnärliga utsmyckning. Till vänster om altaret hänger en gobeläng från tak till golv som formgivits och tillverkats av textilkonstnärerna Elisabeth Brenner-Remberg och Rolf Brenner. Kapellet är byggt i betong med rostfritt plåttak. Minneslunden ligger en bit in i skogen på höger sida om huvuduppfarten. En lång mur leder upp till en stensatt rundel med en spegeldamm i centrum. En dikt hämtad från diktsamlingen ”Aftonland” av författaren Pär Lagerkvist har huggits in i en sten i muren. • från Bebyggelsseregistret ~ Riksantikvarieämbetet fortsätter:
  Historik
  Redan 1968 valdes området i Hovshaga ut som ny begravningsplats. 1975 utlystes en arkitekttävling. 62 förslag lämnades in och av dessa valdes arkitekt Greger Dahlströms förslag. Förslaget hette ”Skogsängd” och vann enligt juryn ”för dess klara disposition och väl tillvaratagna landskapliga förutsättningar samt för dess utomordentliga trafiklösning”. 1980 påbörjades anläggandet av begravningsplatsen och den 27 augusti 1983 invigdes kyrkogård och kapell av biskop Sven Lindegård.

  År 1980 - 1983 Nyanläggning Upphovsman Greger Dahlström (Arkitekt)

  Allmän beskrivning
  Hovshaga kyrkogård ligger i stadsdelen Hovshaga i Växjös norra del. Kyrkogården är en del av Växjö samfällighet som totalt omfattar 15 begravningsplatser. Kyrkogården är placerad på en skogsklädd sydvästsluttning. Den omfattar tjugo hektar och inom området finns bronsåldersgraven ”Domfällerör”. Kyrkogården är den största av Växjös kyrkogårdar och är även begravningsplats för andra religioner. Muslimer, katoliker, bahainer och judar har egna gravkvarter på området. Gravkvarter för kistor finns i områdets östra del och gravkvarteren för urnor är placerade i den västra. Minneslunden ligger en bit in i skogen söder om huvuduppfarten. Inom kyrkogården finns även ett kapell och här finns även Växjös krematorium. På Hovshaga kyrkogård finns en stor kompostanläggning där växtavfall från samfällighetens alla kyrkogårdar lämnas. På en f d parkeringsplats samlas samfällighetens alla utgångna gravstenar som är möjliga att återanvända.

  Kapell
  Kapellet är placerat på områdets näst högsta punkt och är orienterat i öst-västlig riktning. Det är byggt samtidigt som kyrkogården anlades och invigdes 1983. Kapellet är liksom kyrkogården ritat av arkitekt SAR Greger Dahlström, Lund. I anslutning till kapellet finns omklädningsrum, kistdekoreringsrum, vaktmästarexpedition mm. Övriga personalutrymmen, kontor, maskinförråd mm finns i separata ekonomibyggnader som är belägna i områdets nordvästra del. Kapellet är uppfört i betongsten som på den södra sidan endast är fogad inte putsad medan den norra sidan är färgad i en ljunglila kulör. Pulpettaket är täckt med rostfri plåt. Längst upp på väggen under takfoten finns en rad fönster vilket ger en närhet till naturen och tallskogen utanför. Kapellets interiör har senare fått putsade och målade väggar som går i en ljunglila kulör. Intill kapellet ligger krematoriet. Det började användas år 2000 då krematoriet på Skogslyckans kyrkogård togs ur bruk. På gårdsplanen utanför kapellet finns en kransgård där kistdekorationerna placeras vid kremering.

  Omgärdning
  Begravningsplatsen är omgärdad av en kallmurad stenmur.

  Ingångar
  Huvudentrén är placerad på västra sidan. Den består av två grindar, en dubbelgrind och en enkel grind. Strax innanför grindarna leder två broar över det vattendrag som går innanför muren och leder bort till dammen i områdets sydvästra del, en bredare för biltrafik och en smalare gångbro. Till begravningsplatsen finns ytterligare tre ingångar. En i nordöstra delen som leder in mot kapellets baksida, en i nordväst som leder in till ekonomibyggnaderna samt en i södra delen.

  Gångsystem
  Huvudvägarna i området är asfalterade. I närheten av kapellet och gravkvarteren är vägarna belagda med huggen sten.

  Vegetation
  Kyrkogården är placerad på en skogsbeklädd sydvästsluttning. Här finns sjön, skogen och öppna områden representerade. Vid anläggandet planterades stora mängder ljung då ljungen var ett tema gällande såväl växten som färgsättning i området. Den har dock inte etablerat sig så bra som man hoppats. Träden som finns i området består av träd som finns i blandskogar i sydsvenska skogsbygden (gran, tall, björk, rönn, ask m m). I området är även en Ulung rönn samt två svart-tallar planterade. Avenbokshäckar avdelar kistgravskvarteren och omgärdar även kransgården som finns vid kapellet.
  Gravvårdarna är ifrån 1980-talet och framåt. I området finns gravområden avsatta särskilt för muslimer, bahainer och katoliker.

  Byggnader
  I områdets nordvästra del finns ekonomibyggnader för förvaring av maskiner och redskap till skötseln av kyrkogården liksom personalutrymmen. Byggnaderna är låga och långsträckta och byggda i vinkel. Väggarna är uppförda i betongelement och har en ljunglila färgsättning. Taken är flacka och klädda med rostfri ofärgad plåt. Nära huvudingången intill dammen står en klockstapel.

  Beskrivning av enskilda kvarter
  • Kvarter 51, 52 och 54
   Allmän karaktär
   Gravkvarter 51, 52 och 54 är avsedda för kistgravar. Kring kvarteren löper asfalterade gångar och mellan kvarteren grusgångar. Kvarteren delas av med breda avenbokshäckar i vilka enstaka avenbokar stammats upp. Intill häckarnas södra ände finns redskap och vatten tillgängligt för skötseln av de enskilda gravarna. Kvarter 54 är ännu inte fullt utnyttjat.
   Gravvårdstyper
   Kvarteren är indelade på så sätt att det i mitten och längst i söder finns två rader liggande gravstenar medan övriga rader består av stående gravvårdar. De stående gravstenarna är till största del högresta rektangulära. Här finns även något träkors liksom någon gravsten huggen i marmor. Titlar och orter är ovanliga däremot är verser vanliga. Exempel: ”älskad-saknad” och ”Sov till vindarnas smekande sång”. Gravstenarna är ofta utformade mer personligt med symboler över sådant som varit viktigt för personen. Gravplatserna är också ofta prydda med föremål, runda stenar osv. Inom kvarteret finns även flera gravstenar resta över invandrade svenskar. Dessa har då ofta någon text på ursprungslandets språk eller så nämns vilket land de utvandrat ifrån.
   Gravkvarteren är tidstypiska och visar det sätt man under de senaste årtiondena har valt att utforma gravplatserna. Det är vanligt att man pryder graven personligt med lyktor, föremål, runda stenar och meddelanden.

  • Kvarter 55
   Allmän karaktär
   Kvarter 55 är avsett för muslimska kistgravar. Kvarteret är beläget på en sluttning och är i nuläget inte fullt utnyttjat. Från kvarteret når man till en ceremoniplats för muslimer. Den är placerad i anslutning till en av parkeringsplatserna i östra delen av området. Platsen är inhägnad med stora stenblock och där finns en katafalk som är vänd mot Mecka. Runt platsen är en granhäck planterad.
   Gravvårdstyper
   Gravstenarna är högresta och huggna i grå och mörka stenarter. De pryds av halvmånen och stjärnan och i de allra flesta fall är den plats varifrån den avlidne utvandrat ifrån utsatt. Några gravstenar har även arabisk och hebreisk text.
   Kvarteret är väl avsett för sitt ändamål med tillgång till en särskild plats för begravningsceremonin

  • Kvarter 60 och 61
   Allmän karaktär
   Kvarter 60 och 61 är avsett för katoliker där kvarter 60 är för kistgravar och 61 för urngravar. Mellan de två kvarteren är ett krucifix rest. I kvarter 61 är endast en person urnsatt. Det var först på 1970-talet som katolikerna tillät kremering och därför är det ännu inte så vanligt.
   Gravvårdstyper
   Gravstenarna är högresta rektangulära och huggna i röd granit eller diabas. De är dekorerade med latinska kors eller duvor.
   Kvarteren med gravvårdar dekorerade med katolska symboler tillsammans med utsmyckningen i form av ett krucifix ger en särskild prägel till området.

  • Kvarter 64
   Allmän karaktär
   Kvarter 64 uppläts till en början för personer som tillhör tron Bahái. Idag används halva kvarteret för gravsättning av personer som tillhör den judiska tron.
   Gravvårdstyper
   Endast två gravar finns i kvarteret. Den ena är rest över en person av tron Bahái och gravstenen är huggen i diabas och dekorerad med ett porträtt av den avlidne. På den andra graven har i nuläget ingen sten rests.
   Inom kvarteret är endast två gravsatta vilket än så länge ger ett ödsligt intryck. Genom att dela kvarteret och upplåta det till två olika grupper kommer det troligtvis i framtiden utnyttjas på ett bättre sätt.

  • Kvarter 70, 71 och 72
   Allmän karaktär
   Kvarter 70,71 och 72 är anlagda för urngravar. Kvarteren ligger insprängda i skogen. Varje kvarter når man från två håll och den västra gången är stensatt och här finns även tillgång till vatten och redskap för skötsel av graven. I kvarteren är gravarna placerade längs med skogskanten och i halvcirkelformade rader inne i kvarteret. I kvarter 72 finns en centralt placerad plantering runt vilken gravar är placerade.
   Gravvårdstyper
   Den vanligaste gravvården är en liggande natursten men det finns även stående stenar som då är placerade i de rader som gränsar mot skogskanterna.
   Kvarteren för urngravar ger genom sin cirkelform och att de omsluts av och ligger insprängda i ett skogsparti en avskild karaktär.

  • Minneslund
   Allmän karaktär
   Minneslunden är placerad en bit in i skogen söder om vägen upp mot kapellet. Längs med ena sidan av den stensatta gången in till minnesplatsen och i en halvcirkel runt den samma går en stenmur. I mitten av minneslunden är en rund damm placerad med porlande vatten. I dammen kan man placera snittblommor. I muren finns ett större stenblock med följande inskription en dikt av Pär Lagerkvist:
   ”En gång ska du vara en av dem som levat för längesen. Jorden ska minnas dig så som den minns gräset och skogarna. Det multnande lövet så som myllan minns och så som bergen minns vindarna. Din frid ska vara oändlig så som havet.”
   Två ljusbärare är placerade på platsen.
   En genomtänkt anlagd minneslund som ger möjlighet till avskildhet. Genom valet av material i form av natursten smälter platsen fint in i skogskyrkogården.


  Sammanfattning
  Hovshaga kyrkogård ligger i stadsdelen Hovshaga i Växjös norra del. Kyrkogården är en del av Växjö samfällighet som totalt omfattar 15 begravningsplatser.
  Kyrkogården är placerad på en skogsklädd sydvästsluttning. Den omfattar tjugo hektar och inom området finns bronsåldersgraven ”Domfällerör”. Kyrkogården är den största av Växjös kyrkogårdar och är även begravningsplats för andra religioner. Muslimer, katoliker, bahainer och judar har egna gravkvarter på området.
  Hovshaga kyrkogård har en genomtänkt form som ren skogskyrkogård med för denna del av Småland karakteristisk blandskog. Förutom detta är kyrkogården intressant eftersom den utgör ett möte mellan olika världskulturer/religioner men även ett historiskt möte genom placeringen vid bronsåldersgraven ”Domfällerör”. • ock GravVård1 (numera nedlagd webbsida) fortsätter:
  Begravningsplatsen har ett naturskönt läge på en skogklädd sydvästsluttning i Växjös norra del. Den omfattar tjugo hektar och inom området finns bronsåldersgraven Domfällerör. Begravningsplatsen är störst av Växjös kyrkogårdar och invigdes 1983 av dåvarande biskopen, Sven Lindegård. Efter en arkitekttävling hade Greger Dahlström SAR fått kyrkofullmäktiges uppdrag att projektera begravningsplatsen med tillhörande byggnader. Hovshaga begravningsplatsen är också begravningsplats för andra religioner. Muslimer, katoliker och bahaier har egna gravkvarter på området. Gravkvarteren för kistor finns i den östra delen av begravningsplatsen, medan gravkvarteren för urnor ligger i den sydvästra. Gravfälten avskiljs med ljung som också är ett återkommande tema i kapellets konstnärliga utsmyckning. Till vänster om altaret hänger en gobeläng från tak till golv som formgivits och tillverkats av textilkonstnärerna Elisabeth Brenner-Remberg och Rolf Brenner. Kapellet är byggt i betong med rostfritt plåttak. Minneslunden ligger en bit in i skogen på höger sida om huvuduppfarten. En lång mur leder upp till en stensatt rundel med en spegeldamm i centrum. En dikt hämtad från diktsamlingen ”Aftonland” av författaren Pär Lagerkvist har huggits in i en sten i muren.
 • / &

  ...  Arkitekt Greger Dahlström

  från Wikipedia:
  Greger Dahlström, född 25 augusti 1945, svensk arkitekt verksam i Malmö.

  Dahlström har drivit olika arkitektkontor och ritat ett antal uppmärksammade byggnader, främst i Skåne. Han har under flera år verkat som chefsarkitekt på Fojab Arkitekter i Malmö och varit delaktig i skapandet av såväl bostadsområden som stora offentliga byggnader och områden.

  Några byggnader (huvud-/delarkitekt)
  Triangelns köpcentrum och hotell Scandic Triangeln, Malmö (Riksbyggen Konsult AB), 1985
  Utsikten vid Öresundsbrons fäste vid Lernacken, Malmö (FFNS, med Stanislaw Welin), 1997 (Belönad med Malmö stads stadsbyggnadspris 1998.)
  Värnhemstorgets bussterminal, Malmö (FOJAB, med Stanislaw Welin), 1997
  Bostadshus vid Bo01, Västra hamnen i Malmö (Fojab) 1999
  Svenska paviljongen vid världsutställningen Expo 2000 i Hannover 2000
  Bostadshus Opus 1 Ljunghusen (FOJAB) 2003
  Entré köpcentrum, Malmö (FOJAB) 2009
  Swedbank Stadion, Malmö (FOJAB) 2009
  Turning Torso Gallery, kompletterande byggnadskomplex vid Turning Torso, Malmö 2007
  Rådhus Skåne, Kristianstads kommuns och Region Skånes nya gemensamma hus i Kristianstad (FOJAB) 2014
  Strand Lomma, exklusivt bostadsområde, Lomma (FOJAB)
  Max IV-laboratoriets område, Lund (FOJAB)

  Se även FOJABarkitekter 🔗

  hovshaga
  ✞ - Hovshaga Begravningsplats
  Kvarter 60 och 61 är avsett för katoliker där kvarter 60 är för kistgravar och 61 för urngravar. Mellan de två kvarteren är ett krucifix rest.
  photo af Lennarrrt.xyz


  ~

  Skogskyrkogardar


  Skogskyrkogardar

  created by: MrZ @ Mellyrn.se
    Z

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar