Vinköl

 Skogskyrkogården i Vinköl


~

Skogskyrkogården i Vinköl - den äldsta Skogskyrkogården i Skara Stift 

~ En liten lantlig idyll ~


~

Några Fakta om Skogskyrkogården i Vinköl

... från Tusenårigt arv - Skara stifts kyrkor ~ av Robin Gullbrandsson:

s 20

Den första skogskyrkogården i stiftet är ovanligt nog en utvidgning av en ordinär landsbygdskyrkogård i Vinköl 1937–40. Här ingår för tiden typisk ceremoniplats med katafalk, avsedd för friluftsbegravningar.


Svenska Kyrkan skriver:

1937 anlades en mycket vacker skogskyrkogård omedelbart väster om kyrkan. Skogskyrkogården, som är mycket ovanlig för en liten landsortsförsamling, tillkom genom ett samarbete mellan kyrkoherde Carl-Erik Lindstedt och godsägare Olof Carlander, Blombacka.


WikiPedia fortsätter:

Åren 1937 - 1940 utökades kyrkogården, enligt förslag av Adolf Niklasson och 1950 fick den nya kyrkogården bisättningskällare med redskapsbod efter ritningar av Edgar Haasum.


Wadbring.com skriver:

“Ett minne av den gamla [Medeltidskyrkan] kyrkan i en minneslund” Mellan biskoparnas Skara och lagman Lumbers Norra Vånga blickar Vinköls kyrka ut över nejden uppifrån sin kulle. Platsen skrevs år 1383 som Winkil, och namnet menar Linde bör åsyfta den bäckkrök som finns öster om den gamla byplatsen. Dagens kyrka tillkom så sent som år 1872, men intill finns ett minnesmärke som möjligen kan vara det gamla koret eller kanske byggt av stenar från kyrkan. Den forna kyrkplatsen låg där dagens skola är belägen. Lindskog skrev följande om den gamla kyrkan: "Winköls kyrka af huggen sten med torn och 2:ne klåckor, är belägen en mil från Skara. Här finnes en Åkerhjelmska Famillien tillhörig större Graf, hvilken är upmurad af tegel, men mycket bristfällig". Han berättar också att det då (ca 1812) fanns ett sockenmagasin inrättat i kyrktornet vars behållning år 1810 var "21 t:nr 22 kpr 1/3 korn och 2/3 hafra".

⌘ / Bebyggelseregistret fortsätter vidare:

Den äldre kyrkogården inramas av en jämn stenmur och av en trädrad. Kyrkogårdens huvudingång vetter mot den lilla parkeringsplatsen i öster. Ingången utgörs av en dubbel smidesgrind med spjälor, placerad mellan fyrsidiga stenstolpar med lockhällar. Från grinden leder en grusgång mot kyrkans östgavel, där den delar sig och följer södra och norra fasaden. En annan ingång leder in från den lilla körvägen i söder via en grusgång, delvis plattbelagd, och en granittrappa. Själva ingången utgörs av en muröppning. I öppningens östra del står en kraftig stolpe av trä, avtäckt med en lockhäll och ett klot av sten. Väster om öppningen är en liten stenhäll med ett stenklot lagt ovanpå muren. Ingången från skogskyrkogården i väster utgörs också av en muröppning. Grusgången från muröppningen mot kyrkan kantas på båda sidor av popplar. En annan muröppning, i västra kyrkogårdsmuren, är placerad omedelbart norr om kyrkans ekonomibyggnad. Nordöst om kyrkan växer fyra enar i fyrkant. På kyrkogården växer även björkar, lindar m flera träd. Synlig kvartersindelning saknas på kyrkogården. Enstaka äldre gravvårdar omges av stenram. SKOGSKYRKOGÅRD - Naturkyrkogården inramas av en granhäck mot norr, taggtråd mot väster och stenmur med några öppningar mot öster och söder. Den kuperade naturkyrkogården är bevuxen med gles blandskog. Smala grusgångar slingrar runt kyrkogården. I anläggningens östra del finns ett kalkstensaltare med tillhörande sarkofag. De utspridda gravvårdarna är anpassade till terrängen. EKONOMIBYGGNAD - Byggnaden är klädd med gråmålad panel. Den har sadeltak med betongtegel och tillkom möjligen på 1970-talet. BÅRHUS - Bårhuset, troligen uppfört 1951, är placerat i öst - västlig riktning i en backe. Byggnaden är murad av natursten och har gräsbevuxet sadeltak samt grå pardörr mot öster. 


~

... lite till ...

☞ Svenska Kyrkan Skara
☞ Svenska Kyrkan Ardala
☞ Svenska Kyrkan, Skara Stift & Pastorat, Kyrkogårdsutskottet - Där vi finner att det på sammanträde 2018-02-07 beslutades att Kommunalt vatten & avlopp skulle installeras i Vinköl.
☞ KyrkoKartan.se
☞ LokalHelhet.se
☞ ⌘ Tidig Grafisk Bild (1927) över Winköls Kyrka
Kyrkoherde Carl-Erik Lindstedt
  • Stiftsällskap (1000 år), Melinarna i Skara stift Del 3 (pdf) -  Han tog studenten 1913 och var klasskamrat med prästsönerna Gustaf Linder och Carl-Erik Lindstedt. Efter studier i Uppsala blev det prästvigning i Skara på Trettondedag jul 1920. Carl-Erik Lindstedt, som, läst i Lund, prästvigdes samma dag.
  • Runeberg 1934
  • Runeberg Personporträtt
☞ Godsägare Olof Carlander, Blombacka 

☞ Tusenårigt arv - Skara stifts kyrkor

  • Kyrkan i Vinköl från 1872 är en av arkitekt Ernst Jacobssons säregna skapelser i stiftet, med influenser från den engelska Arts & Craftsrörelsen.

  • Anglosaxiska influenser Två kyrkor med tydlig engelsk influens är Vinköl från 1872 och Vreten från 1873, ritade av Ernst Jacobsson vid Överintendentsämbetet. Denne hade företagit en grundlig studieresa i Storbritannien och måste där ha tagit intryck av Arts- and Craftsrörelsen. Dessa båda kyrkor med latinsk korsplan är de första i stiftet med helt oputsade fasader av tuktad granit och sandstenskvader respektive tegel. Deras särprägel förstärks av långt neddragna sadeltak och kontrasterande gavlar med grupper av smala spetsbågsfönster. Klockorna i Vinköl hänger i en unik klockstapel av sten, sammanbyggd med ena korsarmen. Denna ger liksom det sidoställda tornet vid Vretens kyrka ett asymmetriskt drag, som också för tankarna till engelsk nygotik. 

☞  mer om Ernst Jacobsson finnes här


~


✞ - Skogskyrkogården i Vinköl

photo af Lennarrrt.xyz~

SkogskyrkogardarSkogskyrkogardar


created by: MrZ @ Mellyrn.se
  Z

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar