Skogskyrkogården i SkillingarydSkogskyrkogården i Skillingaryd

Tofteryds nya begravningsplats Skogskyrkogården i Skillingaryd

Tofteryds nya begravningsplats ~ Skogskyrkogården i Skillingaryd


Sidans innehåll:
 • Ett bildspel...

 • Skillingaryds begravningsplats - JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2007:10 (pdf)


 • Skogskyrkogården i Skillingaryd


 • Några Fakta om Skogskyrkogården i Skillingaryd


 • Klockstapeln & Gravkapellet


 • Google Maps visar dig till Skogskyrkogården i Skillingaryd


 • Skillingaryds Skogskyrkogård @ Platsr.se • Skogskyrkogården i Skillingaryd
  Skogskyrkogården i Skillingaryd är en, till ytan, en mindre Skogskyrkogård, med många höga träd med egen karaktär. Här finner vi stora områden som, till synes, fritt får växa ock frodas i egen takt. Ljung, barr, örter ock mossa mår förträffligt. Gravvårdar av olika slag, men i ungefär samma höjd, vilket ger ett enhetligt intryck - ja, nästan som en utspridd, stum armé uppställd till parad.
  Den låga avgränsande stenmuren, som en gång gjorde att man förhöjde skogskänsla - man såg ock kom nära den intilliggande skogen - gör tyvärr idag att skogskänslan försvinner då den tidigare skogen nu helt försvunnit för villor. Den enda plats där man nu inte ser husen ock bilarna, ock som numera ger mej skogens frid ock trygghetskänsla är den utsökt gestaltade Minneslunden.

  Följ länken för att ta del av vad Landskapsarkitekt Maria Westerdahl skriver om Skogskyrkogårdar  Några Fakta om Skogskyrkogården i Skillingaryd


  Skogskyrkgården i Skillingaryd är en av Sveriges tidigaste Skogskyrkogårdar i den sentida Nationalromantiskt eran.

  från faktaspäckade gamla.skillingaryd.nu:
  I mitten av juni 1899 kom biskop Lindström till Tofteryds pastorat för visitation och installation av den nye kyrkoherden K.O. Eriksson.

  Kyrkoherde K.O. Eriksson har med sin vackra handstil skrivit en utförlig berättelse om den omfattande visitationen, då Byarum och Bondstorp var annexförsamlingar till Tofteryd..
  Det var både beröm och många påpekanden som Hans Högvördighet delade ut. Bland annat påpekade han att en utvidgning av Tofteryds kyrkogård var nödvändig. Kyrkogården var för trång, men förslag hade blivit väckt om utvidgning vid kyrkan eller anläggning av ny begravningsplats i Skillingaryd,
  När Halmstad - Nässjö Järnväg invigts 1878 började Skillingaryd utvecklas från bondby till industriort. Befolkningen och företagen drogs närmare järnvägsstationen. Det hade byggts skola, missionshus och sparbank
  Kyrkogårdskommittén kom fram till att man i stället skulle iordningställa kyrkogård i Skillingaryd. Den 9 oktober 1905 togs beslutet, men det tog över 15 år innan något mer hände.
  1909 visiterade Hans Högvördighet biskop Lindström åter Tofteryds församling och kyrkorådet meddelade att begravningsplats skulle ordnas i Skillingaryd.
  Men ingen åtgärd gjordes. Sen utbröt 1:a världskriget 1914 med mobilisering, ransoneringar och dyrtid.
  När så freden kom och befolkningen började planera mera långsiktigt, flyttade ytterligare företag till samhället och därmed ökade också antalet invånare. Kyrkoherde K. O. Eriksson avled hastigt 1918 och kyrkoherde A W Rendahl tillträdde. Kyrkoherde Rendahl hade både en imponerande röst och kroppshydda och ägde en stor portion pondus.

  Anbud 1919
  Våren 1919 infordrade kyrkogårdskommittén anbud på upplåtelse av mark för anläggning av begravningsplats i Skillingaryd.
  Till sammanträdet i juni hade 5 erbjudanden inkommit. Av dem hade kommittén föreslagit Karl Bengtsson och Anders Gustavssons erbjudande. Det var ett 20.000 kvadratmeter stort område som gränsade till Alshults ägor. Kostnaden var 2.000 kr.
  Alla Skillingaryds gårdar hade mark som gick från Storgatan ner till Lagan. De övriga som erbjöd mark var J F Eriksson Månsabo, Enok Persson i Fåglabäck, J.P. Johansson, Pålen samt Lundbergs sterbhus som ägde mark
  utmed vägen till Tofteryd.
  Alla förslagen diskuterades noga och i beslutet antogs kommitténs förslag.
  Området skulle tillträdas i april 1920 och en särskild kommitté tillsattes. Samma dag hölls kyrkostämma, vilken beslöt enligt rådets förslag.
  Kommittén, som tillsattes, bestod av fabrikör O Ljungbergh, disponent. A Karlsson, smeden J. Källgren, byggmästare. E Almqvist samt kyrkoherde A W Rendahl.
  I oktober 1919 godkände kyrkostämman ritningen över anordning med gravplatser, gångar och planteringar, som utförts av ingenjör N. Christiansson.
  Men till 15 november 1919 var extra kyrkostämma utlyst.
  En skrivelse från kommittén upplästes. Man önskade frånträda beslutet att köpa tomt av Bengtsson och Gustavsson och i stället inhandla mark som erbjudits av J F Eriksson, Månsabo.
  Som skäl anförde kommittén att
  inom Skillingaryds samhälle var allmänt missnöje på grund av att tomten låg för långt utanför samhället. Erikssons tomt hade samma pris, den nya tomten skulle utgöra en del av samhället och vara en prydnad för densamma och skulle medföra lägre kostnader för ljus och vattenledningar med mera.
  Det blev naturligtvis votering med tre förslag – att fasthålla tidigare beslut – att inköpa Erikssons tomt - att utvidga Tofteryds kyrkogård.
  Förslaget att inköpa Erikssons tomt vann med stor marginal.
  Men så enkelt var det inte!!
  Karl Bengtsson överklagade först till Kungliga Befallningshavanden och sedan till Kungl Maj:t
  Till kyrkostämman den 15 november hade 75 röstberättigade infunnit sig personligen eller genom ombud.
  Röstningen utföll med överväldigande majoritet för JF Erikssons tomt.
  I det här sammanhanget bör påpekas att samhället vid den tiden slutade vid Thor Ahlgrens och Fåglabäcksvägen. Därefter låg Karl Bengtssons gård, Johanssons fastighet och Pålen. Sen var det bara ”stubbafälla” ända till Götafors.
  I april 1921 godkändes kyrkogårdskommittén förslag att inköpa skogsbeståndet för att kunna anlägga en skogskyrkogård och Stadsträdgårdsmästare N. Andersson, Jönköping hade utarbetat ritning över
  det nya begravningsområdet jämte arbetsbeskrivning och kostnadsförslag.


  Kostnadsförslag den 19 maj 1921: 
  Köpesumma med skog 3.600 kr
  Mur med grindar 8.500 kr
  Övrigt stängsel 860 kr
  Borttagning av träd 200 kr
  Upptagning av gångar 500 kr
  Jord och grus 1.500 kr
  Plantering av lövträd 200 kr
  Summa kronor 15.360 kr

  Till biskop Ludv. Lundbergs visitation 1921 hade kyrkoherde Rendahl lämnat en mycket utförlig ämbetsberättelse för Tofteryds pastorat. Man fick bland annat veta att folkmängden vid förra visitationen (1909) var 2.224 och nu 2.530.
  Största befolkningscentrat var i Skillingaryd med 1 352 personer.
  Arkitekt M. Westerberg, Stockholm, hade på uppdrag av Kungl. Byggnadsstyrelsen omarbetat förslaget till begravningsplats. Det godkändes i januari 1922.
  Den 22 maj godkändes M Westerbergs ritning av två mindre hus, likbod och uthus.
  Den 20 augusti godkände kyrkostämman en ritning av M Westerberg avseende krucifix.
  Tiden närmade sig den 10 september. Men i stämmoprotokollen står inget om arbetet
  att förvandla den oländiga skogsmarken till begravningsplats eller vilka som uppförde den vackra muren, smidde grindarna och korset.

  De byggde
  I en tidningsartikel för 30 år sen kan man läsa att arbetet påbörjades sommaren 1922. Området var skogsmark, som krävde stora arbetsinsatser för att göra kyrkogården ändamålsenlig. Ernst Almkvist och Johan Källgren var de som svarade för upprensning och planeringsarbetena.
  Mot Storgatan anlades den vackra rullstensmuren, som täcktes med torv. För det arbetet ansvarade Carl Jonsson. I samband med anläggningen av muren restes vid huvudingången en minnessten med årtalet 1922, ett kors och en palmkvist.
  Hemmansägare Justus Andersson fick i uppdrag att sätta upp gärdesgårdar på två sidor.
  Likboden och redskapshuset murades av murarmästare G. Ljungblad.
  Ingenstans står att läsa vem som tillverkat de mycket vackra och gedigna grindarna. Men enligt en uppgift är de utförda av den skicklige konstsmeden Albin Engholm.


  Invigningen
  Så kom den 10 september 1922 då invigningen av Tofteryds nya begravningsplats (obs! inte kyrkogård) i Skillingaryd förrättades av kontraktsprosten V. Bengtsson från Kärda.
  Jönköpingspostens reporter har beskrivit högtidligheten.
  Den inleddes med att ”åskådarna” tågade runt kyrkogården. I täten marscherade Frälsningsarméns musikkår, som spelade en psalm under marschen. Efter musikkåren gick de assisterande prästerna, kyrkorådet och byggnadskommittén. Därefter kom en trupp skolbarn samt åskådare. Man stannade framför korset i kyrkogårdens mitt.
  Skolbarnen sjöng en hymn, musikkåren spelade en psalm och därefter talade kontraktsprosten Bengtsson över Joh. 20:11 ”Men Maria stod utanför graven och grät”. Han förklarade begravningsplatsen invigd och nedkallade Guds välsignelse. Därefter läste de assisterande prästmännen vad Bibeln
  säger om livet, döden och uppståndelsen.
  När sedan skolbarnen sjungit en psalm , ledde kyrkoherde Rendahl i bön och det hela avslutades med korum.
  ”Den nya kyrkogården är enastående i sitt slag, emedan den befintliga vegetationen i mesta möjliga mån bibehållits. På tre sidor är kyrkogården omgiven av barrskog och å själva kyrkogården har denna fått kvarstå, så att de dödas vilorum ter sig som en lugn och rogivande park.”
  Ett gediget arbete hade utförts och kyrkogårdskommittén kunde säkert känna sig ganska belåtna.

  Begravningarna
  Men hur tillgick begravningarna utan klockringning eller kapell?
  Man samlades oftast i hemmet och hade utfärdsbön. Den döde transporterades med lastbil eller hästdragen vagn. Efter tågade de sörjande. Procession gick ofta den långa vägen utmed Riksettan – ofta med en musikkår, fanbärare och prestaverande i täten. Trafiken stoppades upp. Ibland kunde bilar få tillåtelse att
  köra sakta förbi.
  På begravningsplatsen placerades kistan framför korset och deltagarna samlades omkring och där följde begravningsceremonin.
  Säkert kändes behovet av kapell och klockor angeläget – inte minst vintertid.
  Den 13 september 1922 upprättades instruktion för kyrkogårdsvaktmästaren.
  I lön skulle han åtnjuta 200 kr/år av församlingen och åtta kronor för öppnande och igenfyllning av varje grav. Den senare ersättningen lämnas av den avlidnes anförvanter.
  Första kyrkvaktmästaren var Algot Sjölin

  Fredagen den 8 juni 2007 invigdes den nya askgravlunden vid Skillingaryds kyrkogård i närvaro av 31 personer.

  I askgravlunden kan anhöriga vara med när askan läggs ned till skillnad mot den tidigare gravlunden. Man får också sätta upp en skylt på en sten men den får endast vara kvar i 25 år.
  – Men framkommer det önskemål om längre tid är vi beredda att diskutera en förändring, säger kyrkoherde Kerstin Bothén.
  Askgravlunden ligger strax norr om kapellet och det är en fin plats man valt. Den skapar en rokänsla för de anhöriga som ska besöka platsen.
  Redan inom kort kommer den första askan från en avliden att läggas i jorden och en namnskylt sätts då upp.

  Per Bunnstad ~ gamla.skillingaryd.nu
  Klockstapeln & Gravkapellet
  från Östbo Historiska ~ platsr.se:
  Berättelse av Ola Hugosson

  "Man har berättat att redan 1922 när kyrkogården invigdes, var det många som talade för att bygga en klockstapel på kyrkogården. I ett gåvobrev daterat 30 september 1925, överlämnade fabrikör Oskar Ljungberg i samband med sin 50- årsdag 1.000 kronor till Tofteryds församling som grundplåt för uppförandet av en klockstapel med tvenne klockor. Redan från början, hade man olika åsikter om ett sådant bygge. En del ville att klockorna skulle placeras i ett torn eller en stapel i anslutning till ett församlingshem. Detta tänkte man sig skulle ligga strax söder eller väster om kyrkogården eller mitt i tätorten. En del var för en klockstapel och ett gravkapell på kyrkogården.
  Den 24 feb. 1927 bildades arbetsföreningen "Klockorna", en frivillig sammanslutning av kvinnor och män inom Tofteryds församling med Oscar Ljungberg som ordförande, "som vilja gemensamt arbeta för åstadkommande av medel till förverkligande snarast möjligt av den länge och allmänt närda förhoppningen om kyrkklockor på Skillingaryds sällsynt vackra begravningsplats". Man skulle samlas till arbetskvällar minst en gång i månaden med uppläsning, föredrag, sång och musik, försäljning av skänkta eller producerade arbeten. Man hann med 56 sådana sammankomster och fyra arbetsauktioner fram till klockstapelbygget 1930. Kommittén föreslog att man skulle få ta fritt virke på prästgårdsboställets skog men det beviljades inte av Domänverket. Istället skickade man ut listor till skogsägare i Tofteryds och Åkers församlingar. Det virke man fick in kunde endast till en liten del användas vid klockstapelbygget. Det såldes på auktion och pengarna användes till byggnadskostnaderna. Arkitekt Öberg i Jönköping ritade denna vackra klockstapel. Ernst Almqvist och Johan Eriksson utsågs att leda arbetet med arbetare från Skillingaryd. Arbetet påbörjades på våren och den invigdes 5 december 1930. Ernst Almqvist fick största beröm för påtaglig skicklighet och största noggrannhet. Stapeln med klockor kostade 18.000kr och brandförsäkrades för 25.000kr."
  Ovanstående är ett utdrag ur Joel Anderssons anteckningar

  Vad händer med klockstapeln nu år 2015? Renoveringen av Skillingaryds klockstapel har påbörjats, etapp 1 har genomförts av Åkerhags Byggnads AB med bland annat byte av träkolonner och snedsträvor. Nämnas kan att Br. Åkerhags farfar snickare Oskar Johansson var med vid uppförandet av klockstapeln. Vid etapp 2 byts takspån, stående träpanel nockbrädor med mera av Hälsinge Takspån AB, med början vecka 7 med slutbesiktning vecka 16. Under denna tid kommer en ställning vara uppmonterad.

  Lars-Henrik Olsson ~ Östbo Historiska ~ platsr.se

  Gravkapell
  Gravkapellet uppfördes 1941 efter ritningar av arkitekt Karl Martin Westerberg. Byggnaden har en rektangulär planform med absid i öster och vapenhus från 1991 i väster. Den strama fasaden är spritputsad och avfärgad i svagt gulbruten kulör. Omfattningar är slätputsade. De enda fönstren utgörs av kvadratiska fönsteröppningar på långsidorna och ett rundfönster i västra gavelröstet. I rutorna sitt antikglas. Kapellets främsta särdrag är det brutna taket med sitt svängda nedre fall. Detta är plåttäckt och har på västnocken en förgylld sol. Vapenhuset är diskret utformat i anslutning till be- fi ntlig karaktär. Framför porten är symmetriskt arrangerade trappor och ramp i granit samt ett skärmtak, buret av två granitkolonner. Interiören kännetecknas av enkelhet med vita, odekorerade ytor och stramt utformade bänkar. Det plana brädtaket är målat i en gråblå kulör.

  från Skillingaryds begravningsplats - JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2007:10
  Skogskyrkogården i Skillingaryd på   
  skillryd
  photo af Lennarrrt.xyz


  ~

  Skogskyrkogardar


  Skogskyrkogardar

  created by: MrZ @ Mellyrn.se
    Z

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar